LÊ VĂN CHIẾN
   Giám đốc
   Di động : 0989 011 188
   Tel   : 0236.3751 757
  Email: lechienbds@gmail.com
   Add : 83 Trần cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng
   

 

 

   

 PHAN THANH LONG

   Phó Giám đốc
   Di động : 0913 438 144
   Tel   :02363.893 248, email: tccb123@yahoo.com.vn
   Add : 83 Trần cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng  
   
   

 

 

   

 TRỊNH QUANG KỲ

   Phó Giám đốc
   Di động : 0905 271 595
   Điện thoại: 02363.751575
   Email: quangky61@gmail.com  
  Add : 83 Trần cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng