* CÁC PHÒNG BAN

- BAN GIÁM ĐỐC
- PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
- PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
- PHÒNG KINH DOANH - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
- TRUNG TÂM KINH DOANH VTDS & DVTH ĐÀ NẴNG
- TRUNG TÂM KINH DOANH VTDS & DVTH QUẢNG NAM
- TRUNG TÂM KINH DOANH VTDS & DVTH QUẢNG NGÃI

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC